Result page:  1 2 Next
AUTHORS (1-50 of 63)
Lao She 1899 1966
1
 

Luo tuo Xiangzi
Lao, She, 1899-1966
Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2005
9629961970

 
Request

 
2
 

The magic ark = Bao Chuan
Wang, Peggy.
New Haven, Conn. : Far Eastern Publications, Yale University, c1988, c1986.
0887101437

 
Request

 
3
 

Blades of grass : the stories of Lao She
Lao, She, 1899-1966
Honolulu : University of Hawai'i Press, c1999
0824815068 (alk. paper)

 
Request

 
4
 

Can wu
Lao, She, 1899-1966
Changsha : Shang wu yin shu guan, Min guo 29 [1940]

 
Request

 
5
 

Cat country : a satirical novel of China in the 1930's by Lao She.
Lao, She, 1899-1966
[Columbus] Ohio State University Press [1970]
0814200133 $8.00

 
Request

 
6
 

Teahouse : a play in three acts
Lao, She, 1899-1966
Beijing : Foreign Languages Press, 1980
0835113493

 
Request

 
7
 

Cha guan
Lao, She, 1899-1966
Hong Kong : Chinese University Press, 2004
9629961253

 
Request

 
8
 

Teahouse Ch‘a kuan

Millbrae, CA : Nan Hai, [1982?]

 
Request

 
9
 

Ch‘a kuan

Millbrae, CA : Nan Hai, [1982?]

 
Request

 
10
 

Crescent moon : and other stories
Lao, She, 1899-1966
[S.l] : Panda Books, 1984

 
Request

 
11
 

Da di long she [san mu ju]
Lao, She, 1899-1966
Chongqing : Guo min tu shu chu ban she, 1941

 
Request

 
12
 

Dragon beard ditch; a play in three acts,
Lao, She, 1899-1966
Peking, Foreign Languages Press, 1956

 
Request

 
13
 

The drum singers
Lao, She, 1899-1966
London : V. Gollancz, 1953, c1952

 
Request

 
14
 

The two mas
Lao, She, 1899-1966
Hongkong : Joint Pub. Co., 1984
9620403606 (pbk.)

 
Request

 
15
 

Ma and son : a novel
Lao, She, 1899-1966
San Francisco : Chinese Materials Center, 1980
0896446344 (pbk.)

 
Request

 
16
 

Mr. Ma & son : a sojourn in London
Lao, She, 1899-1966
[Beijing, China] : Phoenix Books, 1991
0835123677

 
Request

 
17
 

Gui qu lai xi [wu mu ju]
Lao, She, 1899-1966
Chongqing : Zuo jia shu wu, 1943

 
Request

 
18
 

Guo jia zhi shang si mu ju
Lao, She, 1899-1966
Chongqing : Nan fang yin shu guan, 1943

 
Request

 
19
 

Ha zao ji
Lao, She, 1899-1966
Shanghai : Kai ming shu dian, Min guo 29 [1940]

 
Request

 
20
 

Hua bei liu sheng kang Ri xue zhan shi.
Fan, Changjiang, 1907-
[China] : Shi hou chu ban she, 1938

 
Request

 
21
 

Huang huo
Lao, She, 1899-1966
Chengdu : Sichuan ren min chu ban she, 1979 (1980 printing)

 
Request

 
22
 

Huo che ji
Lao, She, 1899-1966
Chongqing : Wen yu chu ban she, Min guo 34 [1945]

 
Request

 
23
 

Huo zang
Lao, She, 1899-1966
Chongqing : Huang he shu ju, Min kuo31 [1942]

 
Request

 
24
 

Jian bei pian
Lao, She, 1899-1966
Chongqing : Wen yi jiang zhu jin guan li wei yuan hui chu ban bu, 1942

 
Request

 
25
 

Lao niu po che chuang zuo de jing yan
Lao, She, 1899-1966
Shanghai : Ren jian shu wu, Min guo 28 [1939]

 
Request

 
26
 

Lao She ju zuo quan ji
Lao, She, 1899-1966
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982-1985

 
Request

 
27
 

Lao She wen ji
Lao, She, 1899-1966
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1980-
7020002374 (v. 8.)

 
Request

 
28
 

Lao She yu mo hsiao shuo
Lao, She, 1899-1966
Shang-hai : Shang-hai wen i ch‘u pan she, 1992
7532108805 (pbk.)

 
Request

 
29
 

Lao zhang de zhe xue : wen bo shi
Lao, She, 1899-1966
Haikou Shi : Nan hai chu ban gong si, 1999
7544212165

 
Request

 
30
 

Lao Zhang di zhe xue ; Zhao Ziyue
Lao, She, 1899-1966
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986

 
Request

 
31
 

Lao Zhang di zhe xue ; Zhao Ziyue
Lao, She, 1899-1966
Beijing : Ren min wen xue chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1986

 
Request

 
32
 

Luo tuo Xiangzi Rickshaw boy

New York, N.Y. : China Century Entertainment ; Tappan, N.Y. : Knight Mediacom International, [2004]
1565804112

 
Request

 
33
 

Luo tuo Xiangzi Rickshaw boy

New York, N.Y. : China Century Entertainment ; Tappan, N.Y. : Knight Mediacom International, [2004]
1565804112

 
Request

 
34
 

Rickshaw = the novel Lo-t‘o Hsiang Tzu
Lao, She, 1899-1966
Honolulu : University Press of Hawaii, c1979
0824806166

 
Request

 
35
 

City of cats
Lao, She, 1899-1966
Ann Arbor, Mich. : Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1964

 
Request

 
36
 

Mao cheng ji
Lao, She, 1899-1966
Shanghai : Si he chu ban she, Min guo 25 [1936]

 
Request

 
37
 

Mian zi wen ti
Lao, She, 1899-1966
Shanghai : Zheng zhong shu ju, Min guo 33 [1944]

 
Request

 
38
 

Niu Tianci zhuan
Lao, She, 1899-1966
Shanghai : Ren jian shu wu, min guo 25 [1936]

 
Request

 
39
 

Heavensent
Lao, She, 1899-1966
Hongkong : Joint Pub. Co., 1986
9620403924 (pbk.)

 
Request

 
40
 

Ou Mei yin xiang
Lin, Yutang, 1895-1976
Shanghai : Xi feng she, Min guo 30 [1941]

 
Request

 
41
 

Lao She ju zuo quan ji
Lao, She, 1899-1966
Beijing : Zhongguo xi ju chu ban she : Xin hua shu dian Beijing fa xing suo fa xing, 1982-1985

 
Request

 
42
 

The quest for love of Lao Lee
Lao, She, 1899-1966
New York : Reynal & Hitchcock, 1948

 
Request

 
43
 

The quest for love of Lao Lee
Lao, She, 1899-1966.
New York : Reynal & Hitchcock, 1948.

 
Request

 
44
 

Rickshaw boy,
Lao, She, 1899-1966
New York, Reynal & Hitchcock, 1945

 
Request

 
45
 

Rickshaw boy,
Lao, She, 1899-1966
New York, Reynal & Hitchcock, 1945

 
Request

 
46
 

Rickshaw boy
Lao, She, 1899-1966
New York : Reynal & Hitchcock, 1945

 
Request

 
47
 

Rickshaw boy
Lao, She, 1899-1966.
New York : Reynal & Hitchcock, 1945.

 
Request

 
48
 

Rickshaw boy,
Lao, She, 1899-1966
New York, Reynal & Hitchcock [1945]

 
Request

 
49
 

Rickshaw boy
Lao, She, 1899-1966
New York : Reynal & Hitchcock, c1945

 
Request

 
50
 

San si yi
Lao, She, 1899-1966
Chongqing : Du li chu ban she, Min guo 28 [1939]

 
Request

 
Result page:  1 2 Next